Phòng Nội vụ

.

Phòng Tư pháp

.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bắc Trà My

Thanh tra huyện

.

Phòng Dân tộc

.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn