Mẫu nhà ở phòng tránh thiên tai Huyện Bắc Trà My

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư

Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư

Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Một số mô hình Phát triển sản xuất đạt hiệu quả trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Dưới đây là một số mô hình sản xuất điển hình tại vùng núi Bắc Trà My

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn