Hội nghị phản biện dự thảo Đề án phục hồi rừng gỗ lớn phòng hộ đầu nguồn

Sáng ngày 20/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phục hồi rừng gỗ lớn phòng hộ đầu nguồn bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Mẫu nhà ở phòng tránh thiên tai Huyện Bắc Trà My

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư

Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư

Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn