Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Ngày 28/5, UBND huyện vừa ban hành Công văn số 1196/UBND-TNMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Bắc Trà My triển khai Đề án phục hồi rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phục hồi rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường huyện Bắc Trà My giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 được HĐND huyện Bắc Trà My thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/6/2023; hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện có điều kiện phát huy các nguồn tài nguyên hiện có về đất đai, lao động, các nguồn tài nguyên khác ở nông thôn, góp phần to lớn vào sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; góp phần giữ đất, chống sạt lở, bảo vệ nguồn nước ở khu vực đầu nguồn, khu dân cư, các công trình công cộng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, tạo môi trường sinh thái để phát triển du lịch.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn