Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn