"Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến" trên địa bàn huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến" trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2022 - 2025

Tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban ban hành kế hoạch số 2121/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn