• Hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên dịch vụ công tỉnh Quảng Nam
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ DVC và thanh toán trực tuyến trên ứng dụng Smart Quảng Nam

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:   0905515717
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn